1. Rozsah záruky

Reklamace se vztahují – na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, technologického postupu nebo skrytou vadou materiálu.

Reklamace se nevztahují – na vady vzniklé v důsledku opotřebení způsobeného obvyklým užíváním viz. Zákon č. 136/2002 Sb. § 619 odst. 2 jako jsou např. poškrábání, poničení obalu, znehodnocení povětrnostními vlivy – nejedná-li se třeba o výrobek vhodný k používání ve vodě, vady prokazatelně nezpůsobené výrobní vadou. Reklamace se nevztahuje na byliny a směsi bylin, kde už došlo k porušení originálního obalu z hygienických důvodů.

Záruka se dále nevztahuje na vady zboží způsobené nevhodným zacházením nebo mechanickými vlivy, jakými jsou např. uchovávní zboží mimo doporučené rozmezí teplot uvedených na obalu nebo uchovávání bylin na slunci.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Stejně tak škod z neodborného používání produktu, škod způsobených vnějšími událostmi, chybnou manipulací a nesprávnou údržbou. Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na používání zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku a v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

  1. Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení (v případě elektronické komunikace nahrazuje písemné potvrzení e-mailová zpráva) o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace bude vyřízena nejdéle v zákonné lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli. Náklady na vyřízení oprávněné reklamace nese prodávající.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2022

Adresa k uplatnění reklamace:

Bella Salvia s.r.o.
Valdštejnova 682/20
350 02  Cheb

e-mail: info@bellasalvia.cz