Vážení,

tímto Vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby a zboží. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES. Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

 1. Správcem Vašich osobních údajů,tedy osobou,která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování osobních údajů Kupujícího je společnost Prodávajícího,tedy Bella Salvia s.r.o. se sídlem Šumavská 299/59 , 350 02 Cheb, IČO:07730071 Tato osoba je zároveň kontaktní osobou pro zpracování Vašich osobních údajů. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: info@bellasalvia.cz.
 1. Prodávající (Správce) zpracovává pouze ty osobní údaje,které získal přímo a svobodně od Kupujícího v okamžiku objednání a zakoupení zboží v e-shopu Prodávajícího na webové adrese www.bellasalvia.cz . Při zpracování osobních údajů se prodávající řídí příslušnými právními předpisy,zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (též jako GDPR). Prodávající (Správce) je oprávněn zpracovávat základní osobní,identifikační a kontaktní údaje zákazníka pro plnění právního titulu plnění smlouvy.
 1. Rozsah osobních údajů,které o kupujícím evidujeme a zpracováváme: jménopříjmeníemailtelefonadresu,doručovací adresu,číslo účtu (v případě plnění na účet Prodávajícího),firmu,IČ a DIČ. Osobní údaje jsou evidovány a zabezpečeny v databázi zákazníků Prodávajícího a dále jsou k těmto údajům přiřazeny další,týkající se poskytnuté služby, uskutečněného obchodu a způsobu dopravy. Osobní údaje uchovává Správce v tištěné i elektronické podobě,zabezpečené vůči zneužití. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
 1. Vaše osobní údaje zpracováváme z právního titulu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné plnění smlouvy splnit. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely Váš souhlas nepotřebujeme. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.
 1. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou a to v rozsahu: základní osobní,identifikační a kontaktní údaje zákazníka,údaje o zboží po dobu 3let od uplynutí záruční doby. Faktury vystavené společností (Správcem)jsou v souladu s 35 zákona č.235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty a právního důvodu vystavení faktur archivována po dobu 10let od vystavení dokladu.
 1. K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené zpracovatelské smlouvy o ochraně osobních údajů našich zákazníků. Jedná se především o poskytovatele IT služeb – (webhosting,správa e-shopu),externí účetní -(vedení účetnictví). Osobní údaje předává Prodávající v nezbytně nutném rozsahu dalším subjektům pro zajištění plnění kupní smlouvy,zejména za účelem dopravy a převzetí zboží způsobem,který Kupující zvolí při objednávce. Mimo výše zmíněné případy Prodávající nepředává spravované osobní údaje třetí osobě s vyjímkou případu,kdy:

–  je udělen výslovný souhlas Kupujícího

–  prodávajícímu to přímo ukládá zákon nebo k tomuto opravňuje právní předpis

–  je-li osloven orgánem činným v trestním řízení k poskytnutí těchto údajů

 1. Prohlášení Správce – Vaše osobní údaje,které zpracováváme,jsou zpracovávány v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně dlouhou dobu. Vaše osobní údaje nejsou v žádném případě předávány mimo země Evropské unie.
 1. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb a zboží.
 1. Kupující,jako subjekt údajů,má ve vztahu ke svým osobním údajům práva,která může vůči Prodávajícímu uplatnit:

– právo na potvrzení,zda a jakým způsobem zpracovává Prodávající osobní údaje týkající se Kupujícího

– právo na výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů Kupujícího v případě,že nebudou nepříznivě dotčena práva Prodávajícího či jiných osob a pokud toto umožňují podmínky dané právními předpisy viz.čl.4 a 5

– právo na opravu nebo doplnění osobních údajů,pokud jsou nepřesné nebo neúplné

– právo na přenesení osobních údajů,které se ho týkají a které poskytl správci a to k jinému správci

– právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Prodávajícího

Pro uplatnění práv Kupujícího na ochranu osobních údajů dle čl.9, které Prodávající (Správce) plně respektuje a umožňuje jejich uplatňování se může písemně nebo elektronicky obracet na Prodávajícího . V případě opakovaných žádostí Kupujícího o informace o zpracování jeho osobních informací,je Prodávající oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

 1. Povinností Kupujícího je sdělit Prodávajícímu své osobní údaje ve správné a aktuální podobě. V případě změny oznámit tuto skutečnost Prodávajícímu.
 1. Pokud se Kupující domnívá,že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s právními předpisy,má právo se obrátit na dozorový úřad,kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk Sochora 27,170 00 Praha 7 nebo na uoou.cz )
 1. Písemné žádosti o informace týkajících se prokazatelně Vašich osobních údajů zasílejte na adresu Prodávajícího : Bella Salvia s.r.o., Valdštejnova 682/20, 350 02 Cheb nebo elektronicky na e-mail:   info@bellasalvia.cz

V Chebu dne 1.11.2022